Test

Điều khoản sử dụng

CÔNG TY TNHH TAPUHO VIỆT NAM
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
 

Trong trường hợp người sử dụng, người đăng ký vi phạm các quy ước nói trên hoặc vi phạm các quy định của pháp luật hoặc có những hành vi không lành mạnh, không đúng với phương châm hoạt động và làm tổn hại đến lợi ích của website và của các thành viên khác, chúng tôi có quyền khóa hoặc loại bỏ tài khoản của chủ sở hữu.

Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Dựa theo hoàn cảnh, yêu cầu và tình hình thực tế mà TAPUHO có thể sửa đổi, thay thế, thêm vào hoặc bỏ bớt đi một phân nào đó của các điều khoản mà không cần thông báo trước. Điều khoản sẽ được cập nhật và có hiệu lực tức thời ngay khi được cập nhật trên website. Do đó, bạn cần phải xem lại nội dung một cách thường xuyên để luôn cập nhật được những thông tin đầy đủ nhất.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website TAPUHO thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH TAPUHO VIỆT NAM và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác.

Website TAPUHO đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác giả, do đó mọi sự sao chép, phát hành, xuất bản toàn bộ hay một phần website và/hoặc tác phẩm có cấu trúc tương tự được xem như là đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và xâm phạm quyền tác giả.